Structure Ideas5

За STEM обучението в Юнити Академия

В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринася за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок.

STEM е нов начин, за изучаване на света, който ни заобикаля. Комбинира различни методи за разглеждане и проучване на актуални теми.

STEM обучението в Юнити Академия вдъхновява и мотивира децата.

STEM обучението в Юнити Академия променя напълно тяхното отношение към науката и образованието, като повишава мотивацията, желанието и интереса им за учене.

STEM няма нищо общо с начина по който науката се преподава в училище.

STEM се базира на експеримента, дори и когато той няма успеха, който децата очакват. Най-важното за обучението е процеса, а не непременно крайния резултат.

STEM е подходящ за деца от 1-12 клас, като програмата е съобразена със знанията за съответната възраст.

За методологията на обучение

Всички уроци са разработени на база немска обучителна система по STEM – най-ефективната и широко използвана в страните от Западна Европа и САЩ. В основата е заложен проектния принцип на обучение и специално разработените за целта конструктори на Фишертехник.

Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Това помага на децата да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

Проектния принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем. Проектът позволява различни групи деца да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем. Работата върху разрешаване на определен проблем учи децата да планират, организират и проучват. Практичните занимания спомагат за развиване на способности и умения, необходими за реализацията на проекта. Децата използват направените изследвания за създаване на дизайна, тестването, оценката и корекциите в решението.

Терминът инженерство предполага математическа оценка на дизайна. Анализът позволява на децата от 5 клас нагоре, да създават математически модели, да разберат смисъла на информираното решение и да повишат скоростта, с която се достига до решения. Веднъж направен анализа, може да се постои и оцени прототипа. Следва допълнителен анализ и подобряване на дизайна.

След достигане на приемлив дизайн, децата, като истински изобретатели изготвят окончателната презентация на изобретението си. В презентацията са включени техните скици, проекти, бележки, проучвания, анализи на данните и всичко, което е допринесло за финалния дизайн. Децата представят аргументирана защита за избора си на решение. Възможността да обяснят етапите през които са достигнали до финалното решение, позволява на детето да трансформира знанието в разбиране, а практическата разработка и нейната оценка водят до приложение на знанията, изграждане на способности за анализ и синтез.