Клуб “Еврика”

“Поглеждайте понякога на какво играят децата, защото те играят винаги на бъдеще.”

.

Фундамента на клуб “Еврика” е положен върху вроденото детско любопитство и желание за придобиване на нови знания. 

Децата имат нужда да си обясняват света, който ги заобикаля по много практичен начин. Често изучаването на наука в училище е поднесено по твърде сложен начин. Децата не виждат връзката между наученото и живота около тях и бързо губят интерес. Обучението в клуб “Еврика” дава възможност на децата да приложат наученото, да идентифицират проблеми, да открият уникални решения и да бъдат двигателя в обучителния процес. Класната стая се превръща в място за сътрудничество, където наученото в училище оживява. Целта е децата да разкрият пълните си възможности, което им позволява да открият силните си страни, а на по-късен етап да направят и съзнателен избор на професия.

Децата са поощрявани да общуват постоянно с връстниците си, докато заедно работят по общи проекти. Ученето се превръща в приятен и желан момент от тяхното ежедневие.

Клуб “Еврика е насочен към развиване на “Уменията на 21 век” – умения, които всяко дете трябва да придобие за да успее в ерата на информацията:

Умения за учене:     

Критично мислене

Креативно мислене

Сътрудничество

Комуникация

 

Грамотност:

Грамотност относно информацията

Грамотност относно носителите на информация

Техническа грамотност

 

 

Житейски умения:

Гъвкавост

Инициативност

Социални умения

Продуктивност

Лидерство


Завършване на учебната 2016/2017 г.

stemЗа STEM обучението в Юнити Академия

В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Децата взимат участие в експерименти, биват насърчавани да споделя идеите си и да допринася за развитие на групови проекти. Активното участие и обучение чрез практическо приложение и преживяване на наученото, са основните принципи залегнали във всеки урок.

STEM е нов начин, за изучаване на света, който ни заобикаля. Комбинира различни методи за разглеждане и проучване на актуални теми.

STEM обучението в Юнити Академия вдъхновява и мотивира децата.

STEM обучението в Юнити Академия променя напълно тяхното отношение към науката и образованието, като повишава мотивацията, желанието и интереса им за учене.

STEM няма нищо общо с начина по който науката се преподава в училище.

STEM се базира на експеримента, дори и когато той няма успеха, който децата очакват. Най-важното за обучението е процеса, а не непременно крайния резултат.

STEM е подходящ за деца от 1-12 клас, като програмата е съобразена със знанията за съответната възраст.

За методологията на обучение

Всички уроци са разработени на база немска обучителна система по STEM – най-ефективната и широко използвана в страните от Западна Европа и САЩ. В основата е заложен проектния принцип на обучение и специално разработените за целта конструктори на Фишертехник.

Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделените предмети в учебната програма за реализиране на по-голям проект. Това позволява на децата да разберат връзките между предметите, които изучават в училище. Това помага на децата да си отговорят на въпроси, като: „Защо ми е необходимо това знание?“, „Къде ще използвам, това което уча?“

Проектния принцип на обучение позволява по-дълбокото изследване на даден проблем. Проектът позволява различни групи деца да разработят няколко самостоятелни решения на един и същи проблем. Работата върху разрешаване на определен проблем учи децата да планират, организират и проучват. Практичните занимания спомагат за развиване на способности и умения, необходими за реализацията на проекта. Децата използват направените изследвания за създаване на дизайна, тестването, оценката и корекциите в решението.

Терминът инженерство предполага математическа оценка на дизайна. Анализът позволява на децата от 5 клас нагоре, да създават математически модели, да разберат смисъла на информираното решение и да повишат скоростта, с която се достига до решения. Веднъж направен анализа, може да се постои и оцени прототипа. Следва допълнителен анализ и подобряване на дизайна.

След достигане на приемлив дизайн, децата, като истински изобретатели изготвят окончателната презентация на изобретението си. В презентацията са включени техните скици, проекти, бележки, проучвания, анализи на данните и всичко, което е допринесло за финалния дизайн. Децата представят аргументирана защита за избора си на решение. Възможността да обяснят етапите през които са достигнали до финалното решение, позволява на детето да трансформира знанието в разбиране, а практическата разработка и нейната оценка водят до приложение на знанията, изграждане на способности за анализ и синтез.

Поканете ни във вашето училище!

Юнити Академия работи в партньорство с българските училища. Поканете ни и във вашето училище и заедно ще разработим интересни и мотивиращи тиймбилдинги в класната стая, които да покажат на децата различни и вълнуващи начини за обучение – роботика, технологии, инженерство, изобретения, изкуство, театър, ролеви игри.

Всеки тиймбилдинг в класната стая, който провеждаме в училищата е съобразен с нуждите на класа, с който работим. Форматите развиват комуникацията, сътрудничеството, въображението и инициативността на децата. Обединяват ги в постигане на обща цел.

pic Vladi

Владимир Цветков – университетски преподавател по химия, учител по природни науки и планински водач

Владимир завършва Химия в Софийския университет, а след това специализира в политехническите университети на Мадрид, Милано, Единбург. Работи като асистент във Факултет по Химия и Фармация, където преподава Методика и техника на химичния експеримент. В училище Артис преподава Човекът и природата, Химия и Биология.

Владимир е планински водач и има богат опит в планините в България и чужбина. Преминал е множество обучения по първа помощ, ориентиране, биоразнообразие, геология и др.

Dimitar Naydenov

Димитър Найденов – Бакалавър по Електротехника и информационна техника на Техническия Университет във Виена. Участник в международната конференция “Robotics in Alpe Adria Danube Region” RAAD 2016, в Белград, Сърбия с проект „Определяне на позицията на радиоуправляем модел с помощта на инерционен измервателен блок, лазерен сензор и Калман филтър“. Владее програмни езици C, C++, Matlab, Robot Operating System (ROS), ползва Немски, Английски и Руски езици.

Dimitar Naydenov

Димитър Найденов – Бакалавър по Електротехника и информационна техника на Техническия Университет във Виена. Участник в международната конференция “Robotics in Alpe Adria Danube Region” RAAD 2016, в Белград, Сърбия с проект „Определяне на позицията на радиоуправляем модел с помощта на инерционен измервателен блок, лазерен сензор и Калман филтър“. Владее програмни езици C, C++, Matlab, Robot Operating System (ROS), ползва Немски, Английски и Руски езици.

  Е  КСПЕРИМЕНТ
  В  ЪОБРАЖЕНИЕ
  Р  АЗВИТИЕ
  И  НОВАЦИИ
  К  ОМУНИКАЦИЯ
  А  ЛТЕРНАТИВА